Talking Dress and my personal approach to a better wardrobe

I have read the Dutch book 'Talking Dress', which I got for my birthday. I asked for this book because I had read so many good reviews and because I focus for quite some time now on a more conscious lifestyle. My wardrobe is part of that.
I admit that I (and now I'm sounding very unkind and hard) was not as interested in the people behind my clothes. I always thought: They should simply have work and I can not change the conditions for them, they have to make changes of their own.

I found out that there is only a small element of truth in it. Through the book you tend to see that you can help to bend the rules for them. The people who work there are mostly very afraid that they will lose their jobs, which they can not afford! So they take the poor working conditions for granted. It's a downward spiral.
I was mostly very concerned about the environment. In an old blog post I talked about that I was going to buy less, this was over a year ago. My expenses therefore have been lower, the economy will not get better thanks to me :) If you do not buy clothes, you do not join the rat race. But with not buying clothes we will not make it a better world. It's okay to occasionally buy something, but where has the time gone that you bought something because you needed it? When I was little, we went twice a year to the city. And what a trip it was! With the whole family went to the city to buy new clothes. We often went to C&A. Here my parents always found what their children needed for upcoming summer or autumn/winter. When you were actually in September looking for clothes for winter. As autumn would start, you could purchase winter clothing. That is quite different now. As I am writing it is sizzling hot and I know that the sale is already over. And so the shops are filled with clothes for this fall. I think that's still a strange phenomenon: that we can not buy summer clothes during summertime and we only see bikinis when it's winter.
A lot of bloggers participate in this. I've seen one already wearing sweaters while the sun was burning hot and we were only thinking about cooling down. I know they like to be trendsetters but they have lost me.
Continuous consuming is bad for the workers and the environment. Clothing is after all made ​​from raw materials: Those have to come from somewhere. And rivers and soils get polluted by pesticides and dyes.


I'm mostly trying to reuse my clothes and to fix them again. I have donated old clothes andthat  gives me a nice feeling as well. I have so many clothes, it's insane to keep up with. It is hardly possible to archive. However, I did archive my shoes when I came back from Paris. I counted and photographed them. I have 47 pairs, EXCLUDING the shoes that are still at my mother.
Do I need all those shoes? No, no one needs so many shoes. It's just nice to have them. Do I love to change them around? Yes. Do I have thing for shoes? Yes, but even more for bags. These I have not counted and photographed yet, but that's what I will do in future. So you can all see what a huge content wardrobe and accessories I have. Not to brag about, but to create awareness. I know I do not need all of it, but I have gathered so much over the years. I can not throw out stuff, so if I buy something the staple at my home only gets bigger. I sometimes think I am driving my boyfriend crazy. I remember I was not very happy, for example when we moved in together, that he wanted to have his clothing in the wardrobe. (Seems logical to me!) But then where did I have to keep up all my stuff? First world problems, I know. And I am only more aware of that now. The book also supported me with my way of thinking and now I knew for sure: something has to change!


I'm now wondering which challenge I'm going to participate in because I think it will be lots of fun yet deepen my awareness.
  1. can join the Free Fashion Challenge: One year of not buying or getting any clothes. I may make clothes myself from fabrics that I have around (I still have some fabric to make a skirt) and I may swap (anyone got my size?!). It sounds pretty hardcore, but I have last bought something early June and further I just bought underwear (which was quite necessary), so does that count too? Yes ... these rules don't lie. Yet this seems a challenge that I can do.
  2. I can join the Six Items Challenge: In 40 days you can wear only six items of clothing (except underwear, socks and tights). This sounds more manageable, but is it a real challenge for me? Here are the rules.

Next I'm thinking about to have a critical look inside my wardrobe. There are items of clothing which I own since I was 16. Now I'm telling ya! Not only has fashion changed dramatically, I have become an adult and therefore not all clothing fit my needs as an adult anymore.

The book 'Talking Dress' is in my bookcase on my Green Shelf and I really recommend it!


Have you ever checked your wardrobe or looked at your (old) buying behavior? What challenge do you recommend for me or would you do yourself?


*************************

Ik heb het boek Talking Dress gelezen, welke ik voor mijn verjaardag had gekregen. Ik vroeg om dit boek omdat ik al veel goede reviews had gelezen en omdat ik me al geruime tijd richt op een bewustere leefstijl. Mijn kledingkast hoort daar ook bij. Ik geef eerlijk toe dat ik (en nu kom ik heel onaardig en hard over) niet zo geïnteresseerd was in de mensen achter mijn kleding. Ik dacht altijd: Die moeten nu eenmaal ook werk hebben en ik kan de omstandigheden niet voor ze veranderen, dat doen ze maar fijn zelf.
Via het boek ben ik erachter gekomen dat daar maar een kleine kern van waarheid in zit. Je kunt zelf ook meehelpen om daar de regels te buigen. De mensen die er werken zijn voornamelijk erg bang dat ze hun baan kwijtraken, wat ze zich weer niet kunnen permitteren! Dus nemen ze de slechte arbeidsomstandigheden maar voor lief. Een vicieuze cirkel dus.

Ernaast was ik erg begaan met het milieu. In een oud blogbericht had ik het er al over dat ik stukken minder was gaan kopen, dit is meer dan een jaar geleden. Mijn uitgaven zijn daardoor lager geweest, de economie zal van mij niet aantrekken :) Als je geen kleding koopt, doe je ook niet mee aan de ratrace. Alleen maken we de wereld daar ook niet beter mee. Je mag best af en toe wat kopen, maar waar is de tijd gebleven dat je iets kocht omdat je iets nodig had? Toen ik klein was, gingen we twee keer per jaar naar de stad. Een uitje was het! Met het hele gezin naar de stad om nieuwe kleren te kopen! We gingen vaak maar naar één zaak, de C&A. Hier vonden mijn ouders alles wat hun kinderen nodig hadden voor aankomende zomer of najaar. Toen ging je ook echt in september op zoek naar kleding voor de winter. Als de herfst zou beginnen, kon je winterkleding aanschaffen. Dat is nu wel anders. Nu ik dit schrijf is het bloedjeheet en weet ik dat de uitverkoop al voorbij is. Of zo goed als voorbij. En dat de winkels dus volhangen met kleding voor dit najaar. Dat vind ik toch een vreemd fenomeen: dat we in de zomer geen zomerkleding kunnen kopen en in de winter alleen maar bikini's om ons heen zien hangen.
Ook de bloggers doen er vrolijk aan mee. Zo heb ik er één gezien die al sweaters droeg terwijl de mussen dood van het dak vielen. Ik weet dat ze graag trendsetters willen zijn, maar ik ben de weg een beetje kwijt.
Blijven consumeren is natuurlijk killing voor arbeiders alsmede voor het milieu. Kleding wordt nu eenmaal van grondstoffen gemaakt, die moeten ergens vandaan komen. Bovendien worden rivieren en gronden vervuild door bestrijdingsmiddelen en kleurstoffen.

Ik ben vooral bezig om mijn kleding te hergebruiken, opnieuw uit te vinden en te repareren. Ook heb ik oude kleding weggegeven en geeft me dat juist ook een prettig gevoel. Ik heb zo veel kleding, dat is eigenlijk niet bij te benen. Het is amper te archiveren. Wel heb ik toen ik terug kwam uit Parijs een overzicht gemaakt van al mijn schoenen. Ik telde en fotografeerde ze. Ik heb 47 paar, EXCLUSIEF de schoenen die nog bij mijn moeder staan.
Heb ik al die schoenen nodig? Nee, niemand heeft zo veel schoenen nodig. Het is alleen wel leuk om ze te hebben. Houd ik van afwisselen? Ja. Heb ik een tic voor schoenen? Ja, maar een nog grotere voor tassen. Deze heb ik nog niet geteld en gefotografeerd, maar ook dat ga ik doen. Zo kunnen jullie allemaal zien wat een enorme inhoud kledingkast en accessoires ik heb. Niet om over op te scheppen maar om awareness te scheppen. Ik weet namelijk dat ik het niet allemaal nodig heb, maar ik heb veel vergaard door de jaren heen. Ik ben geen weggooier, dus als ik iets koop word de stapel thuis alleen maar groter. Ik drijf mijn liberale vriend soms tot wanhoop. Ik weet nog dat ik bijvoorbeeld niet erg blij was dat toen we gingen samenwonen, dat hij een gedeelte van de kledingkast wilde hebben voor zijn spullen. (Lijkt me logisch!) Waar moest ik mijn spullen dan kwijt? Echte first world problems en daar ben ik me alleen maar bewuster van geworden. Het boek ondersteunde me ook in mijn gedachten en nu wist ik het zeker: er moet iets gaan veranderen!

Ik zit nu nog te dubben aan welke challenge ik mee ga doen, want ik denk dat het leuk zal zijn om mijn bewustzijn hiermee nog verder uit te diepen.
  1. Ik kan meedoen met de Free Fashion Challenge: Een jaar lang geen kleding kopen of krijgen. Ik mag wel zelf kleding maken uit stoffen die ik al heb liggen (één stofje heb ik hier liggen om een rokje van te maken) en ik mag ruilen (anyone got my size?!). Het klinkt nogal hardcore, maar ik heb voor het laatst iets gekocht begin juni en verder heb ik alleen ondergoed gekocht (was best nodig), telt dat dus ook? Ja... de regels liegen er niet om. Toch lijkt me dit een uitdaging die ik aan kan gaan.
  2. Ik kan meedoen met de Six Items Challenge: In 40 dagen mag je slechts zes kledingstukken dragen (muv ondergoed, sokken en panty's). Dit klinkt beter te behappen, maar is het dan ook wel echt een challenge? Hier zijn de regels.
Ernaast zit ik er aan te denken om weer een kritische blik in mijn kledingkast te werpen. Er zijn zelfs nog kledingstukken bij die ik al heb sinds mijn 16e. Nu vraag ik je! Niet alleen is de mode ontzettend veranderd, ook ik ben volwassen geworden en daarom sluit niet alle kleding meer aan bij mijn wensen als volwassene.

Wil jij een overzicht van wat er allemaal gebeurt met een shirt van A tot Z? Van begin tot eind(product)? Dan krijg je een heel erg duidelijke uitleg van het boek Talking Dress van Marieke Eyskoot. Ze stipt hierin zowel milieu als arbeid(somstandigheden) aan en belicht ook nog onze lifestyle en gooit er enige DIY tips en interessante interviews tussendoor. Dit boek staat bij mij in de boekenkast op mijn Groene Plank en raad ik van harte aan!

Heb jij jouw kledingkast wel eens uitgediept en kritisch gekeken naar je (oude) koopgedrag? Welke challenge raad jij mij aan of zou jij zelf doen?

Picture found on Google

Labels: , , , , , , , , , , , , ,